Vår profil

inngangsparti konventveien.JPG

Smestad skole er en barneskole som ligger i bydel Ullern, og har ca. 670 elever og 44 lærere. Skolen feiret nylig 75 år! 

Skolens administrasjon består av tre i skolens ledelse og en sosiallærer. I tillegg har vi kontorleder, sekretær, vaktmester og assistenter ansatt ved skolen. Vi har et godt samarbeid med SMAKS (aktivitetsskolen).

Vårt fokus er mestring, tilpasset opplæring, et trygt og godt arbeidsmiljø for alle, faglige utfordringer, et stimulerende arbeidsmiljø og et inkluderende skolemiljø fritt for vold, mobbing og rasisme.

Skolen er opptatt av høy kvalitet på den grunnleggende lese- og skriveopplæring fra 1. trinn. Vi har utviklet en egen plan for hvordan skolen vil drive begynneropplæringen i lesing og skriving. Vi har også utarbeidet en leseopplæringsplan som gjelder fra 1.–7. trinn. Skolen er svært opptatt av at elevene skal utvikle gode lese- og læringsstrategier.

Skolens Deichmanske bibliotek er en viktig læringsarena. Deichmann er fulltidsbemannet av en bibliotekar, og i tillegg er en av skolens lærere tilknyttet biblioteket. Skolen deltar i ulike leseaksjoner og leseprosjekter.

Skolens elever oppnår spesielt gode resultater i matematikk.

Skolen har utarbeidet IKT-plan tilpasset Kunnskapsløftet. Som læringsarena er IKT blitt et viktig supplement i undervisningen og et viktig kommunikasjonsmiddel internt i skolen og i skole- og hjemsamarbeidet.

Skolen har intensive lesekurs, grammatikkurs og mattekurs. Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i undervisningen, noe som gjør seg utslag i ulike typer organisering og arbeidsmetoder. Elevene får undervisning i mestringsgrupper, med tidsbegrenset varighet og mål. Hvert team evaluerer jevnlig ressursbruk mot elevenes behov. Det benyttes ulike metoder som ivaretar tilpasset opplæring.

Eleven skal til enhver tid vite målet med det de lærer og det skal stilles klare forventninger fra lærernes side. I vurderingsarbeidet benyttes skjemaer for skriftlig vurdering. Skolen gjennomfører elevsamtaler, etterfulgt av utviklingssamtaler. Skolen har tatt i bruk LUS (leseutviklingsskjema) som redskap i vurderingsarbeidet. På den måten kan vi på en god måte følge opp den enkelte elevs leseutvikling.

Respekt / Connect Oslo er videreført. God klasseledelse er vesentlig for å kunne skape et godt læringsmiljø. Tydelige regler og konsekvenser er viktig i det forebyggende arbeidet. Struktur og trygge rammer gir skolens elever forutsigbarhet og ro. Tett oppfølging og samarbeid med foresatte er vesentlig. Ulike undersøkelser viser at elevene trives godt på Smestad skole.

Skolen gjennomfører ulike arrangementer som Smestafetten, fotball, kanonballturneringer, skidag, friidrettsdager, "gå til skolen-aksjon", "nissemarsj" og aktivitetsdager med utradisjonelle aktiviteter.

Skolen samarbeider med SMAKS (aktivitetsskolen) om driften av skolehagen.