Hovedseksjon

Vår profil

inngangsparti konventveien.JPG

Skolen vår er en av de store barneskolene i Oslo med over 600 elever. Det er over 50 pedagoger som jobber ved skolen. Skolen har tre eller fire parallelle klasser fra 1.–7. trinn, samt spesialavdeling (Monolitten) og mottaksgrupper for elever uten norsk som språk (Velkomstklassene). Smestad er en bynær skole som ligger vest i Oslo.

Skolen er en stolt representant for Osloskolen, med sine høye mål for hver enkelt elevs faglige og sosiale læring. Smestad skoles visjon er: Trygge, samhandlende elever med kompetanse for framtiden.

Smestad skole er en skole med lange tradisjoner. Både Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Märtha Louise av Norge har vært elever på Smestad skole. Skolen er snart 90 år og har et personale og en elevgruppe som til enhver tid er opptatt av utvikling og profesjonalisering. Lærerne jobber tett sammen i team for å sikre høy kvalitet i hver undervisningsøkt. Delingskulturen er sterk mellom de ansatte, og skolen opplever at nye digitale muligheter styrker profesjonalisering av virksomheten.

Smestad skole ønsker å gi elevene kompetanse for fremtiden og en verdifull hverdag i barndommen.

"Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning." Overordnet del, Fagfornyelsen.

På Smestad er vi godt i gang med Fagfornyelsen. Vi sentrerer arbeidet med Fagfornyelsen rundt fem begrep; verdiløft, profesjonsfellesskap, dybde, sammenheng og relevans. Vi har de siste årene jobbet med digitale klasserom, metakognisjon i læring og vurdering og utvikling av det profesjonelle lærerfelleskapet. Vi er opptatt av å ta ut potensialet til hver elev, og sikre at alle elever har progresjon. I vårt videre arbeid jobber vi med å transformere undervisningen gjennom de mulighetene de digitale hjelpemidlene gir oss. Den transformerte undervisningen er med å sikre utvikling av kompetanser som samarbeid, kritisk tenkning, autentisk læring og algoritmisk tenkning.

Vårt profesjonsfelleskap baserer seg på at lærerne samarbeider om å skape best mulig undervisning for elevene, sterk delingskultur, analyse av resultater, felles mal for undervisning og teammøter. Vi forankrer arbeid med utvikling av undervisning og læring med forskning og Fagfornyelsen.