Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Osloskolen innførte nytt permisjonsreglement fra høsten 2013. Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Opplæringsloven § 2-1 fastslår at barn og unge har plikt og rett til grunnskoleopplæring. Det betyr at elever skal være på skolen de dagene i året hvor det er undervisning (190 dager pr år).

Bakgrunnen for den nye Oslostandarden er et behov for å redusere fraværet i Osloskolen. Omfanget av permisjoner har økt til et nivå som går utover undervisningen, også for elevene som er på skolen, f.eks. i forbindelse med innleveringer, presentasjon av gruppearbeid o.l..

Formålet med Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen er å sikre likebehandling av søknader om permisjon og å redusere omfanget av fravær.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å ikke ta ut elevene fra undervisningen fordi elevene vil komme på etterskudd i forhold til sine medelever. Videre gjør skolen de foresatte oppmerksomme på at all fri gis på det vilkår at de foresatte selv sørger for undervisning i permisjonstiden. Det er dermed ikke skolen som har ansvar for å legge til rette for at elever som har vært i permisjon klarer å ta igjen tapt undervisning. Velger foresatte å ta elevene ut av skolen selv om de ikke har blitt innvilget permisjon, så blir dette registrert som ugyldig fravær. Foresatte er da ansvarlig for at elevene ikke får ta del i den undersiningen skolen gir.

Sentrale føringer i standarden er følgende:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger
  • Unntak; familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familie-begivenheter
  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.

Lenke til søknadsskjema og mer info

Her er lenke til Oslo kommunes hjemmeside, med informasjon og søknadsskjema for permisjon:

Permisjonsreglement og søknadsskjema